پیر لوئیجی کولینا به عنوان بهترین داور تاریخ فوتبال انتخاب شد.

این انتخاب شایسته ای بود  برای کسی که با کاریزمای خود احترام همه بازیکنان را بر می انگیخت.

کارتی اگر به کسی نشان می داد چون و چرا نداشت. اگر تهدیدی می کرد حتما آنرا در عمل هم به اجرا می گذاشت. در زمین فوتبال قادر بود به چهار زبان اسپانیائی ، فرانسه ، ایتالیائی و انگلیسی صحبت کند. در فینالی که کره و ژاپن برگزار کردند ، همه بازکنان آلمانی و برزیلی عملکردش را تبریک گفتند. او تنها داوری است که در تمامی بازی های ویدئوئی در سطح جهان حضور دارد

اخبار ویژه